• Taş Hukuk Ofisi, ulusal ve uluslararası şirketler ile kooperatiflere özel hukuk alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Taş Hukuk Ofisi, aile hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi müvekkillerine anayasa hukuku alanında ve Anayasa Mahkemesi’ne gerçekleştirilen bireysel başvurular hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi müvekkillerine Enerji Hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Taş Hukuk Ofisi, emlak ve gayrimenkul hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi, Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi, özel kişi ve kurumların kamu tüzel kişileriyle olan ilişkilerindeki ihtiyaçları çerçevesinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
 • Taş Hukuk Ofisi, çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.
 • Taş Hukuk Bürosu, sözleşmeler hukuku ile ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaçları çerçevesinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
 • Taş Hukuk Ofisi, spor hukuku alanında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi, tazminat hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine ticaret hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi müvekkillerine tıp ve sağlık hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 • Taş Hukuk Ofisi müvekkillerine vergi hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Başlıca Faaliyet Alanlarımız

Taş Hukuk Ofisi, Ankara merkezli bir avukatlık bürosu olup Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki çok sayıdaki çözüm ortağı ile birlikte müvekkillerine  avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 1. Aile Hukuku

  Taş Hukuk Ofisi, aile  hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

  • Boşanma
  • Mal rejimleri
  • Nafaka
  • Velayet
  • Kısıtlaya vasi atanması
  • Terekeye kayyım atanması
  • Evlat edinme
  • Aile konutu şerhi verilmesi
 2. Ceza Hukuku

  Taş Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

  • TCK, CMK ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
  • Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma,
     bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.

 3. İdare Hukuku

  Taş Hukuk Ofisi, özel kişi ve kurumların kamu tüzel kişileriyle olan ilişkilerindeki ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen hususlarda, konusunda uzman bir ekip ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
  • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
  • Memur davaları yürütülmesi,
  • Öğrenci davaları açılması,
  • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
  • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,

   

 4. İcra ve İflas Hukuku

  Taş Hukuk Ofisi, Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Büromuzun, İcra ve İflas hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
  • Aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
  • İmzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi,
  • Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  • İflas öncesi yeniden yapılandırma devresinde şirketlerin / bireylerin alacakları / borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri.

 5. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Taş Hukuk Ofisi, çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı, iş hukukunda uzman avukatları ile her türlü hukuki hizmeti sağlamakta olup; iş hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
  • Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından mevzuatlara uyumunun sağlanması,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri,
  • İş sözleşmelerinin Yargıtay Kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
  • Çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde hukuki
     aksiyonların alınması,
  • İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları
     konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri,
  • İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.

 6. Sözleşmeler Hukuku

  Taş Hukuk Bürosu, sözleşmeler hukuku ile ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen hususlarda, konusunda uzman bir ekip ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  • Ticari sözleşmelerin akdedilmesi hususunda imza sürecinden önce müzakereler yapılması
  • Sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde her türlü sözleşmenin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması ve hukuki görüş bildirilmesi
  • Önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesi ve değişiklik önerilerinin getirilmesi
  • Sözleşmelerden ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesiyle ilgili dava ve işlemlerin yürütülmesi

Makaleler, Kararlar, Haberler