Yükleniyor...

Hukuki Hizmetler Ve Emsal Kararlar

SİGORTA HUKUKU

Ülkemizde sigorta bilincinin artmasıyla doğru orantılı olarak sigorta poliçelerinde ciddi bir artış meydana gelmektedir. Meydana gelen bu artış ile beraber sigortacı ile sigortalı, sigorta ettiren arasında hukuki uyuşmazlıkların sayısı her geçen gün artmaktadır. | Sigorta Avukatı

TAZMİNAT HUKUKU

Hukuka aykırı bir eylem sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararlara karşılık tazminatlar için müvekkillere en kısa zamanda maksimum düzeyde bedel alabilmesi için dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. | Tazminat Avukatı

AİLE HUKUKU

Boşanmaların hızla artması neticesinde aile ve boşanma hukukundan kaynaklanan bir çok uyuşmazlık mahkemeler önüne gelmektedir. Boşanma ile beraberinde nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, mal rejimi tasfiyesi gibi birçok hukuksal uyuşmazlığı beraberinde getirmektedir. | Boşanma Avukatı | Türkiye'de Boşanma Avukatı

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku alanında uzman Avukat ve Danışman kadromuz ile ceza soruşturması ve kovuşturmasında hukuki yardımda bulunmaktayız. Müvekkillerin ceza yargılanmasındaki konumuna göre müdafi ve vekil avukat olarak hizmet sunmaktayız. | Ceza Avukatı

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Taş Hukuk Bürosu, kişisel ve kurumsal müvekkillere icra hukuku konusunda her türlü hukuki desteği vermektedir. İcra ve iflas dairelerinde hızla artan takip dosyaları neticesinde alacağın tahsil edilmesi zamansal açısından ayrı bir öneme sahiptir. Büromuz bünyesinde çalışan icra ve iflas hukuku konusunda uzman avukat ve icra takip elemanları ile yeterli hızlılık ve iş takibini sağlayarak bu alanda bir adım öne çıkmaktayız. | İcra Avukatı | İflas Avukatı | İcra ve İflas Avukatı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olması ve buna bağlı olarak ihracat ve ithalat işlemlerinin artması birçok hukuki uyuşmazlığı ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla birçok yerli ve yabancı müvekkilin ticaret ilişkilerinde sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelere aykırılık, sözleşmeye aykırılık sonrası dava ve danışmanlık hizmetleri, sözleşmeden kaynaklı bedellerin tahsili hususlarında duyulan hukuki yardım ihtiyacı, alanında uzman avukatlarca yürütülmesi gereken bir süreçtir. | Uluslararası Avukat

ÖZLÜ SÖZ

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
( Konfüçyüs )

Emsal Kararlar

Yargıtay tarafından verilen bazı emsal kararları aşağıdan bulabilirsiniz.

Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Hukuk Genel Kurulu 2021/485 E. ; 2021/971 K.

1- Kısmi dava açılabilmesi için talep konusunun bölünebilir olması gerekli olup, açılan davanın kısmi dava olduğunun dava dilekçesinde açıkça yazılması gerekmez. Dava dilekçesindeki açıklamalardan davacının alacağının daha fazla olduğu anlaşılıyor ve istem bölümünde “fazlaya ilişkin haklarını saklı tutması” ya da “alacağın şimdilik şu kadarını dava ediyorum” şeklinde bir ifadeye yer verilmiş ise, bu husus, davanın kısmi dava olarak kabulü için yeterli sayılmaktadır.

2- Duruşmada beyanda bulunarak kısmi davayı belirsiz alacak davasına çevirmek mümkün değildir.

3- Belirsiz alacak davası niteliği gereği istisnai bir dava türü olduğundan davasını belirsiz alacak olarak açan bunu açıkça belirtmelidir.

Boşanma, Taleple Bağlılık, Manevi Tazminat

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından, kendi davasının reddi, kusur belirlemesi, tazminat ve nafaka miktarları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı erkeğin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; mahkemece, davalı-davacı erkeğin eşiyle barışma girişiminde bulunması nedeniyle yaşanan olayları hoşgörüyle karşılayıp atfettiği ve bu olaylara dayalı olarak boşanma kararı verilemeyeceği belirtilerek davalı-davacı erkeğin davasının reddine karar verilmiş ise de; erkeğin fiili ayrılık döneminde barışma girişiminde bulunması evlilik birliğini sürdürme konusunda bir iyi niyet göstergesi olup, tek başına eşinin kusurlu davranışlarını af anlamına gelmez. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-davalı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışlarına karşılık, davacı-davalı kadının da eşinin annesini istemediği, eşinin annesine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı-davacı erkeğin davasının da kabulü gerekirken, reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de, kadının kabul edilen boşanma davası temyizin kapsamı dışında bırakılmak suretiyle boşanma hükmü kesinleştiğinden, erkeğin boşanma talebinin konusuz hale geldiği de görülmektedir. Bu durumda erkeğin boşanma davasının konusuz kalması nedeniyle davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararla birlikte davanın açıldığı tarihteki, tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerinin takdir ve tayin edilmesi gerekmektedir (HMK m. 231/1). Bu husus gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

3- Hakim istekten fazlasına veya başka bir şeye karar veremez(HMK m. 26). Davacı-davalı kadının manevi tazminat isteği bulunmamaktadır. İstek olmadığı halde, davacı-davalı kadın yararına manevi tazminata karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.12.2017 (Pzt.)